Our Stories

milton_Zahava_Bensimon

November 13, 2018

Judaic Studies teacher Zahava Bensimon sits with students, an open Chumash on the desk in front of them.